2024-03-26

Strategiczna OOŚ dokumentu aktualizacji Strategii ZIT w MOF Poznania 2021-2027Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust 2. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań zawiadamia o przystąpieniu do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027” oraz podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informuje się, że:

Wszyscy zainteresowani, w dniach od 26 marca do 29 kwietnia 2024 roku mogą zapoznać się z projektem aktualizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027” oraz Prognozą oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027”.
Dokumentacja sprawy w wersji papierowej jest wyłożona do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań w godzinach 7.45-15.45 oraz dostępna jest na stronach internetowych www.metropoliapoznan.pl , www.zit.metropoliapoznan.pl oraz www.bip.metropoliapoznan.pl .
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 1.
Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Uwagi i wnioski można składać:
poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: zit@metropoliapoznan.pl
pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów lub przesyłając na adres pocztowy: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań,
ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Wykaz załączników (do poprania pod adresem https://bip.metropoliapoznan.pl/metropoliapoznan/bip/ogloszenia/):

Projekt aktualizacji Strategii ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027
Załącznik nr 1 do projektu aktualizacji Stratetgii ZIT - Lista projektow
Załącznik nr 2 do projektu aktualizacji Stratetgii ZIT - Raport z konsultacji
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Strategii ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027
Załącznik nr 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko - Mapa


Tagi:
konsultacje społeczne, Konsultacje społeczne, Metropolitalny portal konsultacji, Strategia ZIT w MOF Poznania
 - 1