2024-03-11

Projekt: Wzmocnienie potencjału ZIT w MOF PoznaniaProgram: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW)
Priorytet 7: Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne
Działanie 7.4 Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT
Wartość projektu: 7 880 878,06 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 5 516 614,64 PLN


Projekt zakłada kompleksowe i wieloaspektowe działania na rzecz wzmocnienia potencjału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (MOF) Poznania w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym. Działania w ramach projektu będą służyły zwiększeniu kompetencji osób do zarządzania w wymiarze subregionalnym, a także opracowaniu dokumentów strategicznych i realizacji priorytetowych obszarów Strategii ZIT w MOF Poznania.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w MOF Poznania są instrumentem rozwoju terytorialnego, mającym na celu przede wszystkim realizację zintegrowanych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych, odpowiadających na wspólne potrzeby i wyzwania rozwojowe obszaru realizacji ZIT oraz wpływających na zwiększanie kapitału współpracy na tych obszarach. Interwencja prowadzona w ramach instrumentu ZIT w perspektywie finansowej 2021-2027 jest nastawiona na realizację projektów zintegrowanych mających na celu rozwój obszarów priorytetowych, takich jak publiczne e-usługi, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważona mobilność miejska, edukacja, zdrowe i aktywne społeczeństwo.

Realizacja projektu pomoże osiągnąć długoterminowe efekty oraz korzyści gospodarcze i społeczne mając pozytywny wpływ na rozwój i jakość życia w regionie. W połączeniu z wdrażaniem Strategii ZIT w MOF Poznania wdrożenie projektu wpłynie na intensyfikację i profesjonalizację współpracy metropolitalnej w kierunku zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, wzrostu konkurencyjności transportu, wspierania niskoemisyjności transportu, wsparcia systemu informacji przestrzennej, rozwoju w zakresie edukacji oraz zdrowia i aktywności mieszkańców, efektywnego wykorzystania zasobów i wsparcia dla lokalnych przedsiębiorstw.

Grupa docelowe projektu obejmuje biuro ZIT i pracowników Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pracowników samorządowych z terenu Metropolii Poznań, instytucje i urzędy oraz inne podmioty a także mieszkańców MOF Poznania.#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FEW #FunduszeEuropejskieDlaWielkopolski


Tagi:
dofinansowanie, Działalność, fundusze unijne, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 - 1