2023-09-12

Ponad pół miliarda złotych na inwestycje metropolitalne118,6 mln euro - taką kwotą dofinansowane zostaną inwestycje na terenie Metropolii Poznań. Podpisane zostało porozumienie dotyczące realizacji i dofinansowania projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Porozumienie otwiera drogę do realizacji projektów w ramach Strategii ZIT m.in. w obszarach mobilności miejskiej, adaptacji do zmian klimatu, edukacji, zdrowia i opieki społecznej, e-usług i usług społecznych.
- To, ile do tej pory udało się zrobić dzięki środkom ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, pokazuje, że potrafimy to robić skutecznie nawet, gdy okoliczności nie są sprzyjające. Mam tu na myśli, chociażby wojnę Rosji z Ukrainą czy inflację. Z ZIT zrealizowano m.in. przebudowę ronda Rataje, Wartostradę, z której korzysta tysiące poznaniaków czy wiadukt i węzeł przy ul. Grunwaldzkiej, którego budowa dobiega właśnie końca - powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, prezes Metropolii Poznań - Projekty, które teraz będziemy chcieli robić, zakładają jeszcze większą integrację w ramach metropolii, m.in. w zakresie transportu. Pokazaliśmy już, że potrafimy się porozumiewać i wspólnie finansować różne projekty.

- Wypłata środków, co do których się dzisiaj porozumiewamy, zależy od tego, czy nastąpi refleksja wyborców i rządzących. Na dzisiaj bowiem idziemy bowiem prostą drogą, by nie tylko środki z Krajowego Planu Odbudowy, ale środki strukturalne, ujęte w budżecie unijnym, nie zostały udostępnione Polsce łamiącej praworządność - zaznaczał Marek Woźniak, marszałek województwa - Póki co uważamy jednak, że mamy prawo te środki zadeklarować, zakontraktować i niedługo będą one realnie dostępne dla wszystkich beneficjentów. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Podpisujemy to porozumienie w dobrej wierze, aczkolwiek z mocnym znakiem zapytania.

Porozumienie podpisano pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Marka Woźniaka - marszałka województwa, a Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, które reprezentowali prezes Jacek Jaśkowiak i wiceprezes Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego. Dokument określa zasady współpracy pomiędzy instytucją zarządzającą funduszami europejskimi w Wielkopolsce w latach 2021-2027 a związkiem ZIT w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli stowarzyszeniem Metropolia Poznań.

"Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027" została opracowana przez Metropolię w sierpniu bieżącego roku jako pierwsza w Wielkopolsce i jako jedna z pierwszych w kraju została pozytywnie zaopiniowana przez IZ FEW (Urząd Marszałkowski) i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dzięki porozumieniu samorządy będą mogły aplikować o dotacje na rozwój e-usług publicznych. Kontynuowana będzie rozbudowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej, a także unowocześnianie karty PEKA. W planach jest realizacja projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu - poprawiających bilans wodny, zmniejszających ryzyko związane z powodzią i suszą. Nie zabraknie przedsięwzięć, które były realizowane przez podpoznańskie gminy w poprzedniej perspektywie. Chodzi głównie o inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską, a więc budowę lub rozbudowę węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych. Gminy będą mogły pozyskać dotacje na zakup autobusów nisko- lub zeroemisyjnych. Ważnym priorytetem będzie edukacja – w szczególności projekty podnoszące konkurencyjność i jakość kształcenia zawodowego. Nie zapomina się również o rozwoju uczniów w szkołach kształcenia ogólnego, a także o wspieraniu aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Zdrowe i aktywne społeczeństwo Metropolii Poznań – to kolejny ważny obszar, który będzie dotowany z funduszy europejskich. Powstanie m. in. Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki, zostaną poszerzone działania z zakresu usług społecznych wpierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą. Na pomoc mogą liczyć pracodawcy w zakresie poprawy ergonomii stanowisk pracy czy podnoszeniu kompetencji. Nie zabraknie również działań aktywizujących i integrujących środowiska lokalne.

ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy ich pomocy jednostki samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie realizują wspólne cele i wskazują przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przekłada się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Zobacz także:
zit.metropoliapoznan.pl ›


Tagi:
Działalność, Strategia ZIT w MOF Poznania, ZIT
 - 1