Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2023-05-11

Oceniamy oddziaływanie na środowisko Strategii ZIT na lata 2021-2027Rozpoczęła się procedura udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust 2. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań zawiadamia o przystąpieniu do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027” oraz podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informuje się, że:
Wszyscy zainteresowani, w dniach od 11 maja do 12 czerwca 2023 roku mogą zapoznać się z Projektem „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027” oraz Prognozą oddziaływania na środowisko projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027”.
Dokumentacja sprawy w wersji papierowej jest wyłożona do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań w godzinach 7.45-15.45 oraz dostępna jest na stronach internetowych www.zit.metropoliapoznan.pl oraz www.bip.metropoliapoznan.pl .
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 1.
Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Uwagi i wnioski można składać:
- poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: zit@metropoliapoznan.pl
- pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów lub przesyłając na adres pocztowy: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań,
- ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Zobacz także:
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/prawo-i-dokumenty/informacja-o-rozpoczeciu-procedury-udzialu-spoleczenstwa-w-postepowaniu-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-strategii-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania-na-lata-2021-2027-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko/rcp ›


Tagi:
Konsultacje społeczne, ochrona środowiska, Strategia ZIT w MOF Poznania, ZIT
 - 1