2021-04-19

Buk dofinansowuje budowę przydomowych oczyszczalni ściekówOd 6 kwietnia trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Nabór potrwa do 30 września br. lub do wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy na realizację wymienionego zadania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.
Wnioski o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami można składać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Buku.

FOT.PIXABAY


Tagi:
Buk, Ochrona środowiska
 - 1