2021-01-21

Edukacja ekologiczna z dofinansowaniemMarek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego podpisał umowę w sprawie dofinansowania środkami unijnymi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, projektu gminy Czerwonak pn. „Myśleć globalnie, działać lokalnie”. Do gminy trafi blisko 159 tys. zł dofinansowania dla wartego 230 tys. zł przedsięwzięcia.
– Wzrost wiedzy społeczeństwa na temat zrównoważonego gospodarowania środowiskiem naturalnym to wyzwanie naszych czasów. Dlatego cieszą takie proekologiczne inicjatywy oraz fakt, że jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego możemy je wesprzeć funduszami unijnymi, które znajdują się w naszej dyspozycji – podkreśla marszałek Marek Woźniak.
Głównym celem projektu jest poprawa świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań mieszkańców gminy Czerwonak, w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego gospodarowania jego zasobami.
Do celów szczegółowych przedsięwzięcia należy m.in. umożliwienie każdemu zainteresowanemu zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska, tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw i wartości z uwzględnieniem troski o jakość środowiska. Istotny jest również wzrost wiedzy społeczeństwa na temat zrównoważonego gospodarowania środowiskiem naturalnym oraz upowszechnienie w codziennym życiu mieszkańców wykorzystywania technik i technologii ochrony środowiska.
Osiągnieciu powyższych celów służyć będzie zakup i montaż Niskoemisyjnego Mobilnego Miasteczka Edukacji Ekologicznej oraz prowadzenie działań edukacyjnych przy jego wykorzystaniu, a także organizacja akcji edukacyjnej w formie pikników ekologicznych. Nie zabraknie też dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii promującej działania z zakresu edukacji ekologicznej w social mediach. Projektowi towarzyszyć będą wystawy i konkursu o tematyce związanej z ekologią.
Projekt „Myśleć globalnie, działać lokalnie” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 4: „Środowisko”, Działania 4.5: „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4: „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


Tagi:
Czerwonak, Ochrona środowiska
 - 1