Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-10-26

Obwodnica GłuchowaRozpoczęła się budowa obwodnicy Głuchowa. Inwestycja jest niezbędna, zwłaszcza po otwarciu węzła Konarzewo na S5. Pozwoli odciążyć tę miejscowość i wyeliminować ruch pojazdów ciężarowych z nieprzystosowanych do tego dróg. Dopełni też obwodnicę Chomęcic, tworząc z nią całość.

Głównym celem i planowanym efektem inwestycji jest przekierowanie ruchu tranzytowego poza teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Głuchowo, co spowoduje zminimalizowanie negatywnego oddziaływania zwiększonego ruchu w rejonie miejscowości, poprawiając tym samym bezpieczeństwo i warunki ruchu wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Rozbudowa dróg powiatowych nr 2389P/2391P Głuchowo – Chomęcice etap I stanowi ostatni etap realizacji zadania polegającego na połączeniu drogi ekspresowej S5 (przez węzeł Konarzewo) ze strefą przemysłową w rejonie Głuchowa i Komornik.
W dniu 21 lipca 2020r. zawarta została umowa pomiędzy wojewodą wielkopolskim a powiatem poznańskim na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2389P/2391P Głuchowo–Chomęcice dla zadania pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice”, ETAP I” w kwocie 5 171 031,26 zł, co stanowi 50 proc. kosztów kwalifikowalnych określonych na kwotę 10 342 062,52 zł. Całkowity koszt realizacji zadania (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) oszacowany został na kwotę 11,5 mln zł. Wkład własny Powiatu (w kwocie stanowiącej 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i całość kosztów niekwalifikowalnych) stanowi kwotę ok. 6,4 mln zł i zostanie sfinansowany z budżetu Powiatu Poznańskiego i gminy Komorniki, która współfinansuje to zadanie w wysokości 3,2 mln zł.
W dniu 13 października 2020r. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zawarł umowę z firmą Strabag Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP 2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie) – Etap I (od km 0+000 do km 1+380)”. Zgodnie z zapisami umowy koszt realizacji inwestycji wynosi 8 978 442,79zł.
W związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych do kwoty 4 148 870,60 zł.
Zakres prac obejmie budowę jezdni o szerokości 7 m, a na początku i końcu tego odcinka – budowę rond. Powstaną też chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie na przejściach dla pieszych, azyl bezpieczeństwa, ekran akustyczny typu „zielona ściana”. To odcinek o długości 1,4 km – od końca obwodnicy Chomęcic, przez ulicę Ogrodową, aż do skrzyżowania z ulicą Komornicką w Głuchowie (na wysokości siedziby DHL).
Przekazanie placu budowy wykonawcy robót nastąpiło 16 października, a obwodnica ma być gotowa w październiku 2021 roku.

za: www.komorniki.pl

FOT. ARCHIWUM ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Komorniki
 - 1