Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-11-16

Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miastaProjekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Poddziałanie 4.4.3. Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania

Zakres projektu:
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 w Poznaniu (ul. Gdyńska) na odcinku do ul. Bałtyckiej do północnej granicy miasta. Poza przebudową drogi wojewódzkiej zrealizowano także drogę dojazdową do ITPOK oraz kilka dróg rozprowadzających ruch.

Rozbudowa polegała na zmianie przekroju drogowego po realizacji projektu z jednojezdniowego dwupasowego na dwujezdniowy po 2 pasy na każdej jezdni. Dodatkowo w ramach projektu zrealizowano 5 obiektów mostowych: drogowe, kolejowej oraz dla pieszych i rowerzystów. Łączna długość nowych obiektów inżynierskich wyniosła 221 m.

W ramach projektu rozebrano dawne skrzyżowanie z ul. Chemiczną, zbudowano drogi dojazdowe oraz rozprowadzające ruch w rejonie węzła "ul. Gdyńska-skrzyżowanie z linią kolejową nr 356", zbudowano drogę dojazdową do ITPOK (Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – spalarnia odpadów), zrealizowano budowę zatok autobusowych, chodników, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery ochronne, bezkolizyjne przejścia dla pieszych, oznakowanie, zatoki autobusowe, sygnalizacja świetlna), kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę przejazdów kolejowych. Projekt realizowany był jednoetapowo.


Zobacz także:
http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/przebudowa-ul-gdynskiej-dw-196-od-skrzyzowania-z-ul-baltycka-do-granicy-miasta ›


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Poznań, ZIT
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11