2018-01-02

Zakończył się proces aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania (wersja 1.3)Zmiany Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020, zostały pozytywnie zaopiniowane zarówno przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ (14 grudnia 2017 r.) jak i Ministra Rozwoju (22 grudnia 2017 r.).

Kryteria wyboru projektów zawarte w Strategii stanowią jedynie propozycję kryteriów. Obowiązującą wersją kryteriów strategicznej oceny wniosków są kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+.

Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 12/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r.:
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - wersja 1.3 (6.1 MB)
Tabela zmian do Strategii ZIT (563.8 KB)
Załącznik 1. Fiszki projektów pozakonkursowych Strategii ZIT (879.5 KB)

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2017
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego) z dnia 14.12.2017

Tagi:
Ogłoszenia, Poznań, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1