Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2011-03-23

Nowe formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3Prezydent RP, 23 lutego br. podpisał ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ustawa określa cztery formy opieki nad dziećmi: żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania.

Żłobek, zgodnie z nową ustawą, przestaje być zakładem opieki zdrowotnej, a zatem obowiązywać w nim będą inne, łagodniejsze standardy, które szczegółowo zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do żłobka mogą uczęszczać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, w szczególnych przypadkach do 4, przez 10 godzin dziennie. Możliwe jest zapewnienie dłuższej opieki, za dodatkową opłatą.

Żłobek, zgodnie z nową ustawą, może być prowadzony zarówno przez gminę (jak dotąd), jak i przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Pracę żłobka prowadzonego przez gminę reguluje statut, przyjęty przez radę gminy, która również określa zasady odpłatności oraz opłat za wydłużony pobyt dziecka. W przypadku żłobka prowadzonego przez podmiot niepubliczny, on ustala wysokość odpłatności. Gmina może, jeśli posiada środki na ten cel, dofinansować żłobek niepubliczny przekazując mu dotację celową na dzieci.

Dzienny opiekun to osoba fizyczna, która może być zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczeniu usług będącej umową zlecenia, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi - maksymalnie pięciorgiem - w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło 1. roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki - maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Ustawa przewiduje, iż sprawowanie opieki nad dziećmi będzie się odbywać w domu lub mieszkaniu, do którego dzienny opiekun posiada tytuł prawny, przy czym gmina może, jeśli posiada środki na ten cel, udostępnić lub wyposażyć lokal.

Klub dziecięcy jest nową formą opieki, proponowaną w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Obowiązywać w nim będą standardy, które szczegółowo zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną znajdą w nim dzieci od ukończenia 1 roku życia do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do 4 lat), przez 5 godzin dziennie. Jeden opiekun będzie mógł zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci.

Klub dziecięcy, zgodnie z nową ustawą, może być prowadzony zarówno przez gminę, jak i przez osoby fizyczne, osoby prawne, a także przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Podmiot, który utworzył klub dziecięcy ustala statut oraz regulamin organizacyjny, a także wysokość opłaty za pobyt dziecka. Gmina może, jeśli posiada środki na ten cel, dofinansować klub dziecięcy przekazując mu dotację celową na dzieci.

Niania, może sprawować opiekę nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia. Zgodnie z przepisami ustawy niania jest osobą fizyczną sprawującą opiekę na podstawie umowy o świadczeniu usług zwanej "umową uaktywniającą", do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Umowa jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami lub rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

Ustawa wprowadza zasadę, że składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne niani pokrywane będą z budżetu państwa od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rodzic natomiast jest zobowiązany płacić składkę do ZUS obliczoną od nadwyżki stanowiącej kwotę wynagrodzenia.

Do ZUS nianię powinien zgłosić zatrudniający ją rodzic. Aby to zrobić, rodzic sam musi być osobą pracującą na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaś dziecko nie może jednocześnie być umieszczone z żłobku, klubie dziecięcym bądź pod opieką dziennego opiekuna.

Stworzenie warunków dla podejmowania i prowadzenia tej formy działalności, odbywać się będzie bez udziału gminy.

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Zobacz także:
Dziecko ›


Tagi:
Buk, Czerwonak, Dopiewo, dzieci, Edukacja, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, pomoc, Powiat poznański, Poznań, Puszczykowo, Rodzina i zdrowie, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne, żłobek