Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2009-09-30

Akademia Aglomeracji PoznańskiejCentrum Badań Metropolitalnych przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, które funkcjonuje od maja tego roku, uruchomiło cykl debat pod hasłem "Akademia Aglomeracji Poznańskiej". Cykl ten mieści się w programie projektu badawczego "Funkcjonowanie i Kierunki Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej", realizowanego przez konsorcjum czterech uczelni poznańskich: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Przyrodniczy.

Nowatorski w skali kraju projekt, współfinansowany przez miasta i gminy wchodzące w skład Rady Aglomeracji Poznańskiej, docelowo zmierza do wypracowania spójnej strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej, tj. Poznania jako miasta centralnego kształtującej się struktury urbanistycznej oraz kilkunastu otaczających je gmin. Strategia obejmować będzie horyzont do roku 2020.
Akademia ma na celu diagnozę najważniejszych problemów i uwarunkowań rozwojowych aglomeracji poznańskiej oraz debatę na temat kierunków jej rozwoju. Dwa zasadnicze filary, wokół których realizowane są prace diagnostyczne i planistyczne dotyczą zwiększania spójności i konkurencyjności aglomeracji poznańskiej.
Problematykę funkcjonowania aglomeracji przedstawiają na spotkaniach Akademii międzyuczelniane zespoły badawcze z różnych dziedzin: planowania przestrzennego, planowania strategicznego, ekonomii, marketingu terytorialnego, ekologii, urbanistyki, rynku pracy, infrastruktury i usług komunalnych, infrastruktury drogowej, komunikacji publicznej, usług społecznych itp.
Dotychczas odbyły się trzy spotkania. Pierwsze, 10 września br., dotyczyło przesłanek strategii rozwoju AP w świetle doświadczeń zagranicznych. Na drugim spotkaniu, 17.09.br., analizowano i dyskutowano potencjał gospodarczy i rynek pracy AP. Tematem przewodnim trzeciego spotkania było: "Środowisko przyrodnicze, leśnictwo oraz rolnictwo w aglomeracji poznańskiej". Kolejne, czwartkowe spotkanie przeznaczone będzie na przedyskutowanie zagadnień związanych z turystyką i rekreacją w AP.

Tagi:
Aglomeracja Poznańska, Akademia Aglomeracji Poznańskiej, Centrum Badań Metropolitalnych, leśnictwo, Ochrona środowiska, Poznań, Rada Aglomeracji Poznańskiej, rekreacja, rolnictwo, rynek pracy, strategia rozwoju, turystyka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza