Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-04-20

Dofinansowanie żłobków i klubów dziecięcych - spotkanie informacyjneMetropolia Poznań zaprasza na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców projektów dot. tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce).

Stowarzyszenie Metropolia Poznań we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego organizuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ w zakresie poddziałania 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonymi w dniu 30 marca br. konkursem na dofinansowanie unijne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na następujące działania zaplanowane na terenie Metropolii Poznań (aglomeracja poznańska):
Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.
Wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
Wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i nianie.
Nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3).
Aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów (m.in. strategiczne, formalne, merytoryczne). Przedstawione zostaną również informacje nt: Lokalnego Systemu Informatycznego, w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w czwartek 26 kwietnia 2018 od godz. 10.00 w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro). Wejście przez dziedziniec od ul. Estkowskiego.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 25 kwietnia br. (do godz. 12) wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się na portalu ZIT Poznań.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników oraz współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Wnioski w konkursie można składać od 30 kwietnia do 4 czerwca br. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na podstronie naboru.

Zobacz także:
ZIT Metropolia Poznań ›


Tagi:
dofinansowanie, Edukacja, Ogłoszenia, Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, szkolenie, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1
 - 2