Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-01-20

Badanie potrzeb pasażerskich przewozów kolejowychUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Departament Transportu prowadzi BADANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na potrzeby rozkładu jazdy pociągów 2020/21, który obowiązywał będzie od 13 grudnia 2020 roku.

Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia należy przyjąć rozkład jazdy 2019/20. Urząd prosi wszystkich zainteresowanych o przesyłanie wniosków w okresie od 7 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej https://www.umww.pl/badanie-potrzeb-przewozowych-w-publicznym-transporcie-zbiorowym i odesłanie go na e-mail: kolej@umww.pl W tytule e-maila należy wpisać: BADANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na potrzeby rozkładu jazdy 2020/21.
Na kształt rozkładu jazdy pociągów wpływa szereg czynników.
Zadania Organizatora przewozów kolejowych na obszarze województwa wykonuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Usługi przewozowe na zlecenie Marszałka świadczą Operatorzy kolejowi – spółka Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
Kolejowe przewozy pasażerskie wykonywane są po infrastrukturze kolejowej, należącej do Skarbu Państwa i zarządzanej przez Zarządcę infrastruktury kolejowej – spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej w oparciu o Regulamin Sieci oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych Przewoźników i Operatorów kolejowych.
W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy – tzw. cykle zamknięciowe.
Operator świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składa do PKP PLK S.A. wnioski do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy przygotowanego przez Organizatora przewozów z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie Sieci. Wnioski muszą być złożone z minimum 9 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku gdy dotyczą nowego rocznego rozkładu jazdy oraz z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku korekty już obowiązującego rozkładu jazdy.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:
wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
możliwości realizacji obiegów taboru oraz pod kątem możliwości finansowych Województwa
uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.

Urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.
 - 1